Forskrift om grenseregulering i Skjerstad og Saltdal kommuner, Nordland.

DatoFOR-1949-05-20-5
PublisertII 1949 s 168
Ikrafttredelse20.05.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjerstad og Saltdal kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1938-06-10-6-§1og LOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Skjerstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 20. mai 1949. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 10. juni 1938 bestemmes:

1.Fra 1. juli 1949 overføres gnr.41, bnr. 3 Hjelbunes fra Skjerstad herred i Norland fylke til Saltdal herred i samme.

De personer som ved overføringen bor på forannevnte eiendom skal med omsyn til kommunevalglovens bestemmelser om kommunal stemmerett, anses som bosatt i Saltdal fra det tidpunkt de sist tok bopel på eiendommen.

2.Fra 1. juli 1949 fastsettes grensen mellom herredene Saltdal og Skjerstad å gå slik:

Grensa begynner i grensa mot Beiarn herred på toppen 703 s.ø. på Oksvasheia og går herfra etter vannskillsryggen i bue i retning s.ø., øst og n.n.ø. straks sønnen- og østenom vann 573 og Storoksvatnet 548 til høyde 594 på søndre del av Djupdalsryggen, videre i n.ø. retning til utløpsosen av det annet tjern i bekken øst for Djupdalsryggen, herfra i østlig retning, rettlinjet til Kvitbergets topp, 827. Her vinkler grensa og går i nord, litt østlig retning, rettlinjet til den lille topp 755 på Skjævlfjellet, ca 1,6 km s.s.ø. for den trigonometriske varde, herfra i n.ø. retning til utspringet av en liten bekk og derpå etter denne til et lite myrtjern oppe i Østerdalen (vest for Tveråvatn, 467) videre gjennom tjernet til dettes østre ende. Herfra følger linja østgrensa for statens eiendom i nordlig hovedretning med et par mindre knekk over tjern 445 n.v for Gulduråsen til søndre enden av Holmvatn, 510, hvor en liten bekk fra s.s.v faller i vannet. Videre følger den dette vanns vestbredd til utfallsosen og deretter elva til s.ø. vik av Krokvatnet, 549, videre gjennom dette vann n.n.ø hovedretning over Fosshaugen, følger derpå vannskillsryggen mellom Østerdalsvatn, 376, (i Skjerstad) og Tversetvatn, 373 (i Saltdal) til høyde 421 ved Østerdalvatnets nordøstre ende , herfra i n.ø. retning til nordre ende av langstrakt rygg, ca 200 m rett øst for høyde 588 sør Middagstind. Her vinkler grensa og går i østlig retning til toppen av øvre Kaldkin, idet den gjør en knekk like sønnenom et lite tjern i søkket vest for dette fjell. Fra øvre Kaldkin går grensa i n.ø. retning rettlinjet forbi østre ende av det lille tjern 529 på Kirketind til eiendomsdelet mellom gårdene Kvanda i Skjerstad og Gjeldbuneset i Saltdal ved Helgeelven. Dette eiendomsdele følges videre i bue over vestre del av Troldhammerem til Helgeelvens utløp i sjøen, hvorfra grensa går ut til Skjerstadfjordens midtlinje og ender grensen mot Fauske herred.

De i beskrivelsen nevnte navn og tall finnes på Norges geografiske oppmålings originalkart over grensestrøket, og for de flestes vedkommende også på gradteigskartene.