Forskrift om grenseregulering i Langesund og Bamble kommuner, Telemark.

DatoFOR-1949-06-17-3
PublisertI 1949 s 419 II 1949 s 235
Ikrafttredelse17.06.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forLangesund og Bamble kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1938-06-10-6-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Langesund m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17.juni 1949. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra 1.juli 1949 går over til ladestedet Langesund de deler av Bamble herred i Telemark fylke som ligger mellom ladestedets nåværende grenser og følgende nye grenselinje:

I nord går grensen i rett linje i vestlig retning fra sjøen langs Barfotallèen til «Gyngestolen», og derfra i rett linje sydover til delet mellom eiendommene Nustad og Slåttenes til sjøen ved Krogshavn.

§ 2.Den nye grenselinje skal på Langesund kommunes bekostning merkes med grensesteiner ved en åstedsforretning som holdes av personer som Kommunaldepartementet oppnevner. Forretningen stadfestes av Kongen.
§ 3.De områder av Bamble herred som etter § 1 legges til ladestedet Langesund (byutvidelsesområdet), skal fra 1.juli 1949 gå ut av landets matrikkel og i enhver henseende høre under ladestedet. Dog skal dette ikke ha noe virkning på den odel som 30.juni 1949 måtte hvile på jord i byutvidelsesområdet.
§ 4.Personer som har hjemstavn i Bamble og som 1.juli 1949 bor eller - hvis de da er flyttet fra herredet - hadde sin siste bopel på byutvidelsesområdet, skal ha hjemstavn i Langesund.
§ 5.De personer som 1.juli 1949 bor på byutvidelsesområdet, skal med omsyn til kommunevalglovens bestemmelser om kommunal stemmerett anses som bosatt i Langesund fra det tidspunkt de sist tok bopel på nevnte område.
§ 6.De personer som 1.januar 1949 hadde bopel på byutvidelsesområdet, ansees ved skattelikningen for budsjettåret 1. juli 1949 til 30.juni 1950 med omsyn til skatteplikt som bosatt i Langesund.

Utlikningen av kommuneskatt til den utvidete bykommune og av statsskatt for budsjettåret 1.juli 1949 - 30.juni 1950 skal foregå ved likningsmyndighetene i Langesund og etter de regler som gjelder for Langesund i medhold av skattlovgivningen for byene.

§ 7.Bygninger på byutvidelsesområdet nyter ikke godt av det nedslag av brannkontigent som i medhold av lovgivningen om Norges Brannkasse er eller måtte bli tilstått bygninger innen de eldre byområder. Om og i hvilken utstrekning noe slikt nedslag i tilfelle skal tilstås noen del av bebyggelsen på byutvidelsesområdet, bestemmes etter reglene i lovgivningen om Norges Brannkasse.
§ 8.På byutvidelsesområdet skal det inntil annerledes bestemmes av vedkommende departement, være tillatt å oppføre trebygninger i samsvar med reglene i §§ 114 og 115 i bygningsloven av 22. februar 1924.
§ 9.Vedkommende departement bemyndiges til å treffe de forføyninger med omsyn til omberegning av de geistlige tjenestemenns lønninger i Langesund og Bamble som byutvidelsen måtte gjøre nødvendig.
§ 10.Denne resolusjon trer i kraft straks.