Forskrift om grenseregulering i Kautokeino og Kvenangen kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1949-06-30-6
PublisertII 1949 s 301
Ikrafttredelse30.06.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forKautokeino og Kvenangen kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1938-06-10-6-§1og LOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Kautokeino m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 30. juni 1949. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 10. juni 1938 om kommunestyre på landet bestemmes:

1.Grensa mellom Kautokeino herred i Finmark fylke og Kvenangen herred i Troms fylke, fastsettes å gå slik fra 1.juli 1949:

Grensa begynner i Nordreisa grense på Ravddooaivve, 850 m o.h. sørvest for Ravddovatn og går i øst litt nordlig retning ca. 4 km til varde i det trigonometriske punkt på Ravddooaivve, 787 m o.h. øst for Ravddovatn. Videre går grensa i nordøstlig retning ca 5,9 km til høyeste topp på Galgoaivve, 771 m o.h. og herfra i mer østlig retning ca. 6,4 km til toppen av Gætkasoaivve, 778 m o.h. idet den herunder med et lite knekk går over en liten topp uten høydeangivelse som ligger ca. 400 m nord for Rapesvatnets nordende. Fra Gætkasoaivve fortsetter grensa i øst-sør-østlig retning ca. 2 km til høyde 642 ved Mokkevatnets nordvestside, videre i nord litt vestlig retning ca. 4,1 km til et punkt uten høydeangivelse midt på en nord-sør gående høyderygg sørvest for Ballanvatnets sørende, videre i øst litt nordlig retning 1,8 km til et punkt uten høydeangivelse midt på en liggende høyderygg sørøst for Ballanvatnets sørende, herfra i nordlig retning ca. 1,2 km til høyde 632 på samme rygg og videre i nord-østlig retning ca. 2,5 km til varde i det trigonometriske punkt på Caccenjirranlakko, 629 m o.h. Herfra går grensa i nord litt østlig retning ca. 3 km til og over et lite tjern, 634 m o.h., videre i nordøstlig retning ca. 3 km til en topp, 758 m o.h. på vestsiden av Njukkinvagge, videre i nordøstlig retning ca. 3,6 km til Nubealas, 810 m o.h., og herfra i nordvestlig retning i svak bue mot nordøst idet grensa herunder går gjennom de 2 vestre av 3 små tjern som ligger vest for Guollevatnet, ca. 3,1 km til høyde 798 vest for Guollevatn, hvor den treffer grensa mot Alta herred.

Hvor ikke noe annet er sagt, går grensa rettlinjet mellom de angitte punkter.

De i grenseskildringen nevnte navn og høydetall finnes på gradteigskart T 6, Nabar eller på Norges geografiske oppmålings originalmålinger til dette kart.

2.Fra samme tid foretas følgende overføringer mellom de to herreder:
A.Området som ligger mellom den foran fastsatte grense og den på gradteigskart T 6 Nabar nå inntegnede grense mellom herredene Kautokeino og Kvenangen på strekningen Ravddooaivve 850 og Ravddooaivve 787 føres over fra Kautokeino herred til Kvenangen herred.
B.Området som ligger mellom den foran fastsatte grense og den på gradteigskart T 6 Nabar nå inntegnede grense mellom herredene Kautokeino og Kvenangen på strekning mellom Ravddooaivve 787 og Galgooaivve 771 føres over fra Kvenangen herred til Kautokeino herred.