Forskrift om grenseregulering i Mosjøen og Vefsn kommuner, Nordland.

DatoFOR-1950-01-07-6
PublisertI 1950 s 148 II 1950 s 4
Ikrafttredelse07.01.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forMosjøen og Vefsn kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Mosjøen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 7. januar 1950. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra 1. juli 1950 overgår til Mosjøen ladested fra Vefsn herred i Nordland fylke et område som ligger mellom ladestedets nåværende grense og følgende nye grenselinje:

Den begynner i den gamle bygrense der denne skjærer Nordlandsbanen og følger denne i sørlig retning til skjæringspunktet med en forlenget linje av Mathias Bruns gates sørside, herfra i vest litt sørlig retning langs denne gates søndre side til det punkt hvor en forlenget linje av Tordenskjolds gates østre side treffer denne; herfra går grensen under en vinkel på 158,50o med Mathias Bruns gates sørside rettlinjet i sørvestlig retning til Vefsnas djupål, som deretter følges i nordvestlig retning til den tidligere bygrense.

§ 2.Den nye grenselinje skal på Mosjøen kommunes bekostning merkes med grensesteiner ved en åstedsforretning som holdes av personer som Kommunaldepartementet oppnevner. Forretningen stadfestes av Kongen.
§ 3.Det område som etter § 1 føres over til ladestedet Mosjøen, skal fra overføringsdagen gå ut av landets matrikkel og i enhver henseende høre under ladestedet. Dog skal dette ikke ha noen virkning på den odel som på overføringsdagen måtte hvile på jord i byutvidelsesområdet.
§ 4.Bygninger i byutvidselsesområdet nyter ikke godt av det nedslag i brannkontigent som i medhold av lovgivningen om Norges Brannkasse er eller måtte bli tilstått bygninger innen de eldre byområder. Om og i hvilken utstrekning noe slikt nedslag i tilfelle skal tilstås noen del av bebyggelsen på byutvidelsesområdet, bestemmes etter reglene i lovgivningen om Norges Brannkasse.
§ 5.På byutvidelsesområdet skal det inntil annerledes bestemmes av vedkommende departement, være tillatt å oppføre trebygninger i samsvar med reglene i §§ 114 og 115 i bygningsloven av 22. februar 1924.
§ 6.Etter bykommunelovens § 58 godkjennes Mosjøen bystyres vedtak av 27. oktober 1949 om å overdra visse nærmere angitte tomtearealer til Vefsn kommune for en pris av kr. 0,50 pr. kvadratmeter.
§ 7.Denne resolusjon trer i kraft straks.