Forskrift om grensefastsettelse, Ringebu og Sør-Fron kommuner, Oppland.

DatoFOR-1950-03-03-1
PublisertII 1950 s 39
Ikrafttredelse03.03.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu og Sør-Fron kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Ringebu m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3. mars 1950. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 10. juni 1938 om kommunestyre på landet bestemmes:

1.Fra 1. juli 1950 fastsettes grensa mellom Ringebu herred og Sør-Fron herred på nedennevnte strekning slik:

På strekningen fra jernbanebrua over Frya til Lågen går grensa overensstemmende med utskiftingsforretning for gården Forr i Sør-Fron i 1938 og 1942 etter djupålen i Frya elv i sørlig hovedretning ca. 912 m, vinkler her og går i vest lett nordlig retning rettlinjet ca. 207 m. Her vinkler grensa igjen og går i sør litt vestlig retning rettlinjet ca. 445 m til grensemerke på nordre elvekant av Lågen og videre i samme retning til djupålen i Lågen. Grensa følger videre denne djupålen i sør-sørøstlig retning ca. 450 m, hvoretter den i sør-sørvestlig retning går i land på Lågens sørbredd ved utfallet av et lite bekkefar midt mellom Stromlia og Nordlistua, videre langs gjerdet like vest Solfrit og bøyer et stykke overfor Solfrit bort i Stormlibekken (eller Nordlibekken).

De i beskrivelsen nevnte navn finnes på N.G.O.'s originalkart F 30 felt 11 og 12, opptatt i 1911-1912 i målestokk 1/50.000.

2.Dersom det blir fastslått at eiendommen Hæringen, gnr. 22, bnr. 14, i Sør-Fron inntil 1. juli 1950 har ligget i Sør-Fron herred, skal den fra nevnte tidspunkt betraktes som overført til Ringebu herred.