Forskrift om grensefastsettelse, Halden og Berg kommuner, Østfold.

DatoFOR-1950-03-17-5
PublisertI 1950 s 356 II 1950 s 55
Ikrafttredelse17.03.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden og Berg kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Halden m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17. mars 1950. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra 1. juli 1950 overføres til kjøpstaden Halden de deler av Berg herred som ligger mellom kjøpstadens tidligere grenser og følgende nye grenselinje:

Grensen begynner i den tidligere bygrense ved krysset av Busterudkleven og Marcus Thranes gate, følger Busterudkleven i nordnordvestlig retning, videre i vestsørvestlig retning lands veien forbi Båstadlund skole inntil Liebekken, som grensen deretter følger i sørsørvestlig retning til Remmenbekken, videre i sørlig retning etter denne bekk til dens utløp i sjøen straks vestenom Rødstangen, hvor den tidligere bygrense treffes. Denne grense følges derpå i vestlig retning til østsiden av den største odde nordvest for Brattøya. Her tar grensen sørvestlig retning og går til riksgrensen mot Sverige midtfjords i sundet vest for Brattøya, denne grense følges derpå i sørøstlig retning til grensen mot Idd herred som går i nordøstlig retning midtfjords mellom Brattøya og Kuskjer til den tidligere bygrense treffes midtfjords i sundet mellom Brattøya og Sauøya.

De i beskrivelsen nevnte navn finnes på Norges geografiske oppmålings rektangelkart Sarpsborg, unntatt de navn det er gjort anmerkning ved.

§ 2.Den nye grenselinje skal på Halden kommunes bekostning merkes med grensesteiner ved en åstedsforretning som holdes av personer som Kommunaldepartementet oppnevner. Forretningen stadfestes av Kongen.
§ 3.De områder av Berg herred som etter § 1 legges til kjøpstaden Halden (byutvidelsesområdet) skal fra 1. juli 1950 gå ut av landets matrikkel og i enhver henseende høre under kjøpstaden. Dog skal dette ikke ha noen virkning på den odel som 30. juni 1950 måtte hvile på jord i byutvidelsesområdet.
§ 4.Personer som har hjemstavn i Berg og som 1. juli 1950 bor eller - hvis de da er flyttet fra herredet - hadde sin siste bopel på byutvidelsesområdet, skal ha sin hjemstavn i Halden.
§ 5.De personer som 1. juli 1950 bor på byutvidelsesområdet skal med omsyn til kommunevalglovens bestemmelser om kommunal stemmerett ansees som bosatt i Halden fra det tidspunkt de sist tok bopel på nevnte område.
§ 6.De personer som 1. januar 1950 hadde bopel på byutvidelsesområdet, ansees ved skattelikningen for budsjettåret 1. juli 1950 til 30. juni 1951 med omsyn til skatteplikt som bosatt i Halden.

Utlikningen av kommuneskatt til den utvidede bykommune og av statsskatt skal for budsjettåret 1. juli 1950 til 30. juni 1951 foregå ved likningsmyndighetene i Halden og etter de regler som gjelder for Halden i medhold av skattelovgivningen for byene. Vedkommende departement fastsetter for denne likning de endringer som måtte finnes nødvendige i skattelovgivningens tidsfrister for utførelsen av likningen.

§ 7.Bygninger på byutvidelsesområdet nyter ikke godt av det nedslag i brannkontigent som i medhold av lovgivningen om Norges Brannkasse er eller måtte bli tilstått bygninger innen de eldre byområder. Om og i hvilken utstrekning noe slikt nedslag i tilfelle skal tilstås noen del av bebyggelsen på byutvidelsesområdet, bestemmes etter reglene i lovgivningen om Norges Brannkasse.
§ 8.På byutvidelsesområdet skal det inntil annerledes bestemmes av vedkommende departement, være tillatt å oppføre trebygninger i samsvar med reglene i §§ 114 og 115 i bygningsloven av 22. februar 1924.
§ 9.De som 1. juli 1950 i medhold av gjeldende lovgivning driver kjøpmannsnæring på byutvidelsesområdet, skal ha rett til å fortsette sin næring i Halden mot å melde seg for politimesteren i Halden innen 1. september 1950.

De som 1. juli 1950 i medhold av gjeldendne lovgivning driver håndverksnæring på byutvidelsesområdet, skal ha rett til på dette område å fortsette sin næring mot å melde seg for politimesteren i Halden innen 1. september 1950.

Vedkommende departement gir nærmere forskrifter til gjennomføring av bestemmelsene i denne paragraf.

§ 10.Vedkommende departement bemyndiges til å treffe de forføyninger med omsyn til omberegning av de geistlige tjenestemenns lønninger i Halden og Berg som byutvidelsen måtte gjøre nødvendig.
§ 11.Avgjørelsen av det økonomiske oppgjør mellom Halden og Berg kommuner treffes ved skjønn.

Skjønnsnemnda skal bestå av tre personer hvorav Kommunaldepartementet oppnevner en og fylkesmannen i Østfold to. Den som Kommunaldepartementet oppnevner, skal være formann.

For så vidt noen av partene innen 3 - tre måneder etter avgivelsen av skjønnet forlanger overkjønn, skal dette avgis av en nemnd på 5 personer hvorav Kommunaldepartementet oppnevner en, fylkesmannen i Østfold to og partene en hver. Den som Kommunaldepartementet oppnevner, skal være formann.

Medlemmene av skjønnsnemnda - og eventuelt overskjønnsnemnda - skal være bosatt utenfor de to interesserte kommuner.

Skjønnssaken avgjøres ved begrunnet kjennelse hvor også fastsettes terminene for betalingen av det eventuelle skjønnsbeløp. Kommunaldepartementet gir de nærmere regler for avholdelsen av skjønnet.

Omkostningene som fastsettes av Kommunaldepartementet, bæres ved skjønnet av Halden kommune og ved et eventuelt overskjønn av begge parter med en halvpart på hver.