Forskrifter om overføring fra byrettene i Oslo, Bergen og Trondheim til byfogdene i h.h.v. Oslo, Bergen og Trondheim av namsrettstvister som behandles i søksmåls former.

DatoFOR-1953-05-29-4038
PublisertII 1953 s 242
Ikrafttredelse01.07.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo, Bergen og Trondheim
HjemmelRFOR-1927-05-06
Kunngjort
KorttittelFors. om overf.fra byretter, Oslo m.fl

Fastsatt ved kgl.res. 29. mai 1953. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Behandlingen i søksmåls former av de namsrettstvister som i henhold til kgl.res. av 6. mai 1927 hører under henholdsvis Oslo, Bergen og Trondheim byrett, overføres fra 1. juli 1953 til byfogdene i henholdsvis Oslo, Bergen og Trondheim.