Forskrift om grenseregulering, Strinda og Malvik kommuner, Sør-Trøndlag.

DatoFOR-1953-06-19-2
PublisertI 1953 s 545 II 1953 s 312
Ikrafttredelse19.06.1954
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrinda og Malvik kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1938-06-10-6-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Strinda m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 19. juni 1953. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I.Etter § 1 i landkommuneloven overføres samtlige bruk under gnr. 28, Aasum, gnr. 29, Stokdal, gnr. 30, Kuseth, gnr. 31, Øidal og gnr. 32, Gjervan øvre nordre Malvik fra Malvik herred i Sør-Trøndelag fylke til Strinda herred i samme fylke med virkning fra 1. juli 1953.
II.Personer som 1. juli 1953 har hjemstavn i Malvik herred og som den dag bor - eller dersom de da er flyttet fra herredet - hadde sin siste bopel i det overførte område, skal ha sin hjemstavn i Strinda.
III.De som i medhold av gjeldende lovgivning driver kjøpmannshandel på de områder som skal overføres, skal ha rett til å overføre sin næring i den kommune hvor vedkommendes faste utsalgssted eller forretningssted ligger etter overføringen. Vedkommende departement gir nærmere forskrifter til gjennomføring av bestemmelsen i dette avsnitt.
IV.Vedkommende departement bemyndiges til å treffe de forføyninger med omsyn til omberegning av de geistlige tjenestemenns lønner i Malvik og Strinda som grensereguleringen måtte gjøre nødvendig.
V.Denne resolusjon trer i kraft straks.