Forskrift om opprettelse av småkirke, Østre Aker prestesokn, Østre Aker prestegjeld, Oslo.

DatoFOR-1954-03-19-1
PublisertII 1954 s 96
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Aker prestesokn, Østre Aker prestegjeld, Østre Aker prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Hasle småkirke, Østre Aker

Fastsatt ved kgl.res. 19. mars 1954. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Det meddeles tillatelse til:

1.At Oslo småkirkeforening lar oppføre en kirke i strøket Hasle - Frydenberg - Lille Tøyen i Østre Aker på tomt og etter tegninger som Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å godkjenne.
2.At det inntil nevnte kirke blir oppført, holdes offentlig gudstjeneste i det kirkelokale på Keyserløkka som ble innviet av Oslo biskop 14. mai 1951, eller eventuelt i et annet lokale som godkjennes av Kirke- og undervisningsdepartementet.
3.At småkirkemenighetens prest etter bemyndigelse av soknepresten i Østre Aker forvalter sakramentene og utfører de øvrige kirkelige handlinger for befolkningen i nevnte strøk.

Grensene for småkirkemenigheten fastsettes slik: Fra krysset av Lørenveien og Sinsenveien, ned Sinsenveien til Trondheimsveien der den støter til grensen for Petrus menighet, derfra langs den tidligere bygrense over Ola Narr til Ensjøveien til grensen mot Kampen menighet; derfra et stykke langs Ensjøveien og så videre mot nordøst over til Hovindbekken som den følger til denne møter kraftlinjen, følger kraftlinjen over nordre dam, videre mot nord til Økernveien under jernbanebroen opp til Lørenveien ved Lørenhallen og følger så Lørenveien til denne møter Sinsenveien.

Tillatelsen meddeles på vilkår av:

a)at gudstjenestene og de kirkelige handlinger forrettes etter Den norske kirkes tekstbok og alterbok,
b)at de regler som gjelder for kirkenes benyttelse utenfor de regelmessige gudstjenester og kirkelige handlinger, finner anvendelse på menighetens kirkelokale,
c)at tilsettingen av prest blir å godkjenne av Oslo biskop og at presten står under tilsyn av domprosten i Oslo og Oslo biskop,
d)at presten fører kirkebok og fødselsregister for det distriktet som er anvist ham, samt dagsregister over sine kirkelige forretninger og at han avgir innberetning og opplysninger vedkommende sitt menighetsdistrikt i likhet med det som påligger prester i Den norske kirkes tjeneste og dessuten hvert år tilstiller Oslo biskop en innberetning om sin virksomhet.

Småkirkemenigheten i Hasle - Frydenberg - Lille Tøyen i Østre Aker opprettes fra 1. april 1954.