Forskrift om grenseregulering, Øvre og Nedre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1954-09-24-5
PublisertI 1954 s 791 II 1954 s 442
Ikrafttredelse24.09.1954
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Eiker og Nedre Eiker kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Øvre og Nedre Eiker

Fastsatt ved kgl.res. av 24.september 1954. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra 1. oktober 1954 overføres et område fra Øvre Eiker herred til Nedre Eiker herred begrenset av følgende nye linje: Fra den nåværende herredsgrense i Loselva ved Nystubekken i Sørlig retning etter eiendomsdelet i denne bekk til delet mellom eiendommene Tveiten, grn. 14, brn. 1 og Skistad, grn. 13, brn. 2 og videre etter dette dele i østlig retning til det støter til den nåværende herredsgrense.
§ 2.Personer som 1. oktober 1954 har hjemstavn i Øvre Eiker og som den dag bor eller, hvis de da er flyttet fra herredet, hadde sin siste bopel på overføringsområdet, skal ha sin hjemstavn i Nedre Eiker.
§ 3.De personer som 1. januar 1954 hadde bopel på overføringsområdet, anses ved skattelikningen for budsjettåret 1. juli 1954 til 30. juni 1955 med omsyn til skatteplikt som bosatt i Nedre Eiker.

Utlikning av kommuneskatt og statsskatt for de nevnte budsjettår skal for de nevnte personer foregå ved likningsmyndighetene i Nedre Eiker og etter de regler som gjelder for Nedre Eiker i medhold av skattelovgivningen for landet.

§ 4.De personer som pr. 1. oktober 1954 i medhold av gjeldende lovgivning driver kjøpmannshandel på overføringsområdet, skal ha rett til etter overføringen å fortsette sin næring i Nedre Eiker kommune.

Vedkommende departement gir nærmere forskrifter til gjennomføring av bestemmelsen i denne paragraf. Eventuelle utgifter i forbindelse med gjennomføringen bæres av Nedre Eiker kommune.

§ 5.Vedkommende departement bemyndiges til å treffe de forføyninger med omsyn til omberegning av de geistlige embet- og tjenestemenns lønner som overføringen måtte gjøre nødvendig.
§ 6.Denne resolusjon trer i kraft straks.