Forskrift om grenseregulering, Hole kommune, Buskerud.

DatoFOR-1954-12-23-6
PublisertI 1954 s 1067 II 1954 s 641
Ikrafttredelse23.12.1954
Sist endret
Endrer
Gjelder forHole kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Hole

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1954. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra 1. januar 1955 overføres et område fra Lier herred til Hole herred ved Sollihøgda. Grensen for dette område begynner i den nåværende herredsgrense der denne krysser riksveien Oslo - Hønefoss omtrent midt mellom Sollihøgda hotell og plassen Kleven og går i sydlig retning ca. 625 m, gjør en brekk mot sørøst og går rettlinjet ca. 300 m til vestbredden av Tjernslitjernet og videre i samme retning ut i tjernet, hvor grensen mot Bærum herred støter til; denne grense følges deretter i nordlig hovedretning til det nåværende sammenstøtspunkt for herredsgrensen mellom Lier, Hole og Bærum.
§ 2.Personer som 1. januar 1955 har hjemstavn i Lier, og som den dag bor, eller hvis de da er flyttet fra herredet, hadde sin siste bopel på overføringsområdet, skal ha sin hjemstavn i Hole.
§ 3.Resolusjonen trer i kraft straks.