Forskrift om oppføring av kirke, Domkirkens menighet, Stavanger, Rogaland.

DatoFOR-1955-03-25-4
PublisertII 1955 s 159
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDomkirkens menighet, Domkirken prestegjeld, Stavanger domprosti, Stavanger bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppføring av kirke, Stavanger

Fastsatt ved kgl.res. 25. mars 1955. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Det meddeles tillatelse til:

1.At Stavanger småkirkeforening lar oppføre en kirke i Kampendistriktet i Domkirkens menighet i Stavanger på tomt og etter tegninger som Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å godkjenne.
2.At det inntil nevnte kirke blir oppført holdes offentlig gudstjeneste i de lokaler som menighetskretsen i Kampen hittil har nyttet til dette eller eventuelt i annet lokale som godkjennes av Kirke- og undervisningsdepartementet.
3.At småkirkemenighetens prest etter bemyndigelse av domprosten i Stavanger forvalter sakramentene og utfører de øvrige kirkelige handlinger for befolkningen i nevnte strøk.

Grensene for småkirkemenigheten fastsettes slik: Fra bygrensen Øvre Stokkavei til Holbergsgate, Stokkaveien videre fram til Schiøtzgate, derfra følger grensen Christen Thranes gate til Rosenberggaten, så Rosenberggaten til Tanangergaten og deretter Tanangergaten ned til sjøen, så følges sjølinjen utover til bygrensen mot Hetland og videre langs nåværende bygrense tilbake til Øvre Stokkavei.

Tillatelsen meddeles på vilkår av:

a)at gudstjenestene og de kirkelige handlinger forrettes etter Den norske kirkes tekstbok og alterbok,
b)at de regler som gjelder for kirkens benyttelse utenfor de regelmessige gudstjenester og kirkelige handlinger, finner anvendelse på menighetens kirkelokale,
c)at tilsettingen av prest blir å godkjenne av Stavanger biskop og at presten står under tilsyn av domprosten i Stavanger og Stavanger biskop,
d)at presten fører kirkebok og fødselsregister for det distriktet som er anvist ham, samt dagsregister over sine kirkelige forretninger og at han avgir innberetning og opplysninger vedkommende sitt menighetsdistrikt i likhet med det som påligger prester i Den norske kirkes tjeneste og dessuten hvert år tilstiller Stavanger biskop en innberetning om sin virksomhet.

Småkirkemenigheten i Kampen i Domkirkens menighet i Stavanger opprettes frra 1. juli 1955 å regne.