Forskrift om oppføring av kirke, Stavanger domprosti, Rogaland.

DatoFOR-1956-10-05-4
PublisertII 1956 s 567
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVarden småkirke, St. Petri menighet, St. Johannes menighet, St. Petri prestegjeld, St. Johannes prestegjeld, Stavanger domprosti, Stavanger bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppføring av kirke, Stavanger

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 5. oktober 1956. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet.

Det meddeles tillatelse til:

1.At Stavanger småkirkeforening lar oppføre en kirke i Hetlandsmarkens distrikt (Hetlandshalvøya) i Stavanger på tomt og etter tegninger som Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å godkjenne.
2.At det inntil nevnte kirke blir oppført holdes offentlig gudstjeneste i de lokaler som menighetskretsen i Hetlandsmarken hittil har nyttet til dette eller eventuelt i annet lokale som godkjennes av Kirke- og undervisningsdepartementet.
3.At småkirkemenighetens prest etter bemyndigelse av domprosten i Stavanger forvalter sakramentene og utfører de øvrige kirkelige handlinger for befolkningen i nevnte strøk.

Grensene for småkirkemenigheten, som blir å benevne Varden småkirkemenighet, fastsettes slik: Fra sjøen ved Lervikskaien følger grensen Trafikkgaten, Asbjørn Klosters gate, Obrestadgaten, Søren Berners vei, Jelsgaten og Figgjogaten og derfra i rett linje ned til Hillesvågsvannet. Grensen fastsettes slik at de nevnte gater i sin helhet fortsatt tilhører de nåværende menigheter - henholdsvis St. Johannes og St. Petri menigheter på de respektive strekninger - med både like og ulike husnummer.

Tillatelsen meddeles på vilkår av:

a)at gudstjenstene og de kirkelige handlinger forrettes etter Den norske kirkes tekstbok og alterbok,
b)at de regler som gjelder for kirkenes benyttelse utenfor de regelmessige gudstjenester og kirkelige handlinger, finner anvendelse på menighetens kirkelokale,
c)at tilsettingen av prest blir å godkjenne av Stavanger biskop og at presten står under tilsyn av domprosten i Stavanger og Stavanger biskop,
d)at presten fører kirkebok og fødselsregister for det distriktet som er anvist ham, samt dagsregister over sine kirkelige forretninger og at han avgir innberetning og opplysninger vedkommende sitt menighetsdistrikt i likhet med det som påligger prester i Den norske kirkes tjeneste og dessuten hvert år tilstiller Stavanger biskop en innberetning om sin virksomhet.

Varden småkirkemenighet i St. Johannes og St. Petri menigheter i Stavanger opprettes fra 15. oktober 1956 å regne.