Forskrift om opprettelse av menigheter, Majorstua menighet, Røa menighet, Lilleborg menighet, Sinsen menihget, Oslo.

DatoFOR-1956-11-30-3
PublisertII 1956 s 745
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forMajorstua menighet, Majorstua prestegjeld, Røa menighet, Røa prestegjeld, Lilleborg menighet, Lilleborg prestegjeld, Sinsen menighet, Sinsen prestegjeld, Vestre Aker prosti, Oslo domprosti, Oslo
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av menighet, Majorstua m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 30. november 1956. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Fra 1. januar 1957 å regne opprettes en ny Majorstua menighet i Oslo ved at deler av Ris, Vestre Aker, Fagerborg og Uranienborg menigheter skilles ut fra de respektive menigheter, idet grensene for Majorstua menighet fastsettes slik: Fra krysset Kirkeveien - Middelthuns gate, følger Middelthuns gate og denne gates forlengelse i en rett linje nordvestover mot kapellet på Vestre Gravlund, følger gravlundens østre grense til Sørkedalsveien, denne til Thaulows vei, denne vei til Røabanen, følger Røabanens trasé til denne møter Sognsvannsbanen, følger Sognsvannsbanens trasé til denne møter den nordre grenselinje for eiendommen Villaveien nr. 38, følger den vestre grense for eiendommen Apalveien nr. 44 over i Apalveien, denne vei til professor Sælandsvei, følger Professor Sælands vei til et punkt hvor denne dreier østover, derfra i en linje nordøst for Marienlyst skole til grensen møter Kirkeveien vest for nr. 98 i forlengelsen av Schwachs gate, følger Kirkeveien til Ullevålsveien, denne til Fagerborggaten, denne til Suhms gate, denne til Jacob Aalls gate, denne til Valkyriegaten, denne til Kirkeveien og etter Kirkeveien tilbake til Middelthuns gate.
II.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer gjøres følgende endringer i menighetsinndelingen i Oslo:
1.Ullern menighet blir å dele i to selvstendige menigheter ved at Røa og Sørkedalen skolekretser skilles ut fra Ullern under navn av Røa menighet men følgende grenselinjer: Fra grensen mot Bærum prestegjeld (herred) ved eiendommen «Rolighet» går grensen i regulert grøntbelte over Skibakken, vest og nordvest for eiendommen Trasop til Sørkedalsveien, følger Bernhard Herres vei til Holmenkollveien, denne vei til Ankerveien, denne til Ryghs vei, denne vei nordover slik at husene på begge sider i Ryghs vei tillegges Ris menighet og videre nordover den nåværende grense mellom Ullern og Ris menigheter.
2.Det opprettes en ny Lilleborg menighet ved at deler av Paulus og Petrus menigheter skilles ut fra de respektive menigheter idet grensene mellom disse menigheter og Lilleborg menighet fastsettes slik: Fra Akerselva ved Sannerbroen, Sannergaten, Dælenenggaten, Fjellgaten og Christian Michelsensgate litt vestover til mellom nr. 17 og nr. 19, derfra i rett linje nordover til bebyggelsen i Rosenhoffgaten, dreier derfra østover til Trondheimsveien slik at husene på begge sider i Rosenhoffgaten tilhører Lilleborg menighet.
3.Det opprettes en ny Sinsen menighet ved at deler av Østre Aker og Grefsen menigheter skilles ut fra de respektive menigheter, idet grensen mellom disse menigheter og den nye Sinsen menighet fastsettes slik: Fra krysset Trondheimsveien - Hasleveien, Hasleveien til Sinsenveien, denne vei nordover til Lørenveien, denne vei til Økernveien, Økernveien til denne møter Skogvollveien, derfra etter nyregulert vei vestover og nordvestover til grøntbelte ved Refstad gård, derfra sørover langs østsiden av grøntbeltet til grensen møter kraftlinjen som går mellom nr. 13 og nr. 15 i Åkerøveien, følger kraftlinjen til Sinsenveien, denne vei nordover til Trondheimsveien, denne vei sørvestover til Kringsjåveien, denne til Lofthusveien, denne til Kjelsåsveien, denne til Gjøvikbanen, følger vestre grense for Gjøvikbanens trasé et stykke sør for jernbaneundergangen til midt i Torshovdalen og derfra i en linje sørover til det punkt hvor grensene for Torshov og Lilleborg menigheter støter sammen.
III.De grenser som er fastsatt ved kgl.res. av 19. mars 1954 for Hasle småkirkemenighet i Østre Aker endres slik at det strøk som begrenses av Trondheimsveien - Hasleveien - Sinsenveien unntas fra det samtykke som er gitt i nevnte resolusjon, idet strøket overføres til den nye Sinsen menighet.
IV.
V.
VI.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å treffe avgjerd om mindre grensereguleringer som måtte finnes ønskelige ved gjennomføringen av den forannevnte omregulering av menigheter i Oslo.