Forskrift om menighetsinndeling, Tonsen prestegjeld, Oppsal prestegjeld, Lamberseter prestegjeld, Oslo.

DatoFOR-1958-10-03-1
PublisertII 1958 s 478
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTonsen prestegjeld, Vestre Aker prosti, Oppsal prestegjeld, Lamberseter prestegjeld, Østre Aker prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om menighetsinndeling, Tonsen m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 3. oktober 1958. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet.

I.

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir det gjort følgende endringer i menighetsinndelingen i Oslo:

1.Det opprettes en ny Tonsen menighet med grenser som følger: Fra krysset Trondheimsveien - Kringsjåveien følger grensen sistnevnte vei til Lofthusveien, denne vei til Kjelsåsveien, denne vei til og med nr. 31, nordover til eiendomsgrense som går østover og denne grense til Aschehougsvei som følges til og med nr. 33, derfra østover et stykke til eiendomsgrense ved Friggs vei nr. 14, nordover langs grensen for nr. 16, derfra til nåværende grense for Grefsen menighet som følges til et punkt ved Kapteinsmyra, derfra rett østover til Alunsjøen, derfra i rett linje sørover over Årvollåsen og Kolsås til Trondheimsveien som følges et stykke vestover i grønnbelte ved Linderud gård, sørover langs vestsiden av dette grønnbelte til grønnbelte ved Karlsrud som følges vestover til Brobekkveien, denne vei sørover til Nordahls vei, denne vei til Anton Tschudis vei, som følges til Økernveien, der den møter nåværende grense for Sinsen menighet.
2.Det opprettes en ny Oppsal menighet med følgende grense: Utgangspunkt i bygrensen mot Lørenskog et stykke sør for Nuggeruddammen, vestover til Trolldalsveien sør for nr. 32, Trolldalsveien til Stordamsveien, denne vei til Tvetenveien, denne vei til Østensjøbanen ved Hellerud stoppested, følger så Østensjøbanens trasè til Østensjøveien, denne vei sørover til Granhekkveien, derfra til Østensjøvannet, følger langs midtlinjen av Østensjøvannet og videre sørover i grønnarealet til nord for gården Bakkehavn, derfra i grønnbeltet vestover sør for Multehaug til Europaveien, denne vei sørover til grønnbeltet nord for Langerud, østover i dette grønnbelte over i Langerudveien, følger denne vei og videre over sørenden av Skraperudvannet rett østover til bygrensen ved sørenden av N. Elvåga.
3.Det opprettes en ny Lambertseter menighet med følgende grense: Den østre grense dannes av Europaveien fra Abildsøveien og sørover til et punkt nordenfor Nordstandsveien, derfra går grensen vestover gjennom grønnbeltet slik at bebyggelsen på begge sider av Nordstrandsveien fortsatt tilhører Nordstrand menighet, grensen går så nordover gjennom grønnbeltet hvor Lambertseterbanens trasè tidligere var regulert til Munkelia stasjon, videre Oppegårds vei til Radarveien, men slik at begge sider av Oppegårds vei tilhører Nordstrand menighet, videre etter Radarveien slik at begge sider av denne vei tilhører Lambertseter menighet, videre følger grensen Raschs vei slik at begge sider av denne vei tilhører Lambertseter menighet, til Østerliveien som følges nordover til Gisles vei, følger denne vei østover og på nordsiden av Soltoppen Borettslags område til Abildsøveien og deretter denne vei tilbake til Europaveien.
4.Det opprettes en ny Manglerud menighet med følgende grenser: Menigheten har felles grenser med Oppsal menighet fra det pukt hvor Østensjøveien tar av fra Østensjøbanen og til Europaveien, jfr. ovenfor under post 2, grensen følger så Europaveien nordover til Enebakkveien, denne vei nordover til den tidligere bygrense som følges til Loelven, videre etter Loelven til Hovedbanens trasè som følges til Østensjøbanen hvor grensen støter til Oppsal menighet.

II.

Fra samme tid blir det gjort følgende endringer av grenser for de nedenfor nevnte menigheter:

1.Grensen mellom Grorud og Østre Aker menigheter fastsettes slik for så vidt nedenfor nevnte strekninger angår:

Fra et punkt i grønnbeltet vest for Linnerud hvor grensen støter opp til Tonsen menighets grense sørover til vei 1315 (Østre Aker vei), denne vei østover til den møter den prosjekterte forlengelse av Tvetenveien, denne vei sørover til kraftledningen sør for Holtet, følger så kraftledningen østover til den nåværende grense mellom Grorud og Østre Aker.

2.Det fastsettes følgende nye grense mellom Grefsen og Torshov menigheter: Akerselven, Grefsen - Bestunbanens sidespor til Spigerverket og Gjøvikbanens trasè til den møter grensen for Sinsen menighet.
3.Kampen menighet gis følgende nye grenser mot Vålerengen og Østre Aker menigheter:

Fra Odalsgatens forlengelse til Gjøvikbanen, følger Gjøvikbanens trasè til Strømsveien, denne vei til og med hus nr. 80, herfra følges Lensmann Hiorths Allè - slik at husnumrene på begge sider her tilhører Kampen menighet - i rett linje nord for Lensmann Hiorths plass til Malerhaugveien, denne vei tl Stålverksveien, denne vei til kraftledningen som går i grønnbeltet til Tøyen transformatorstasjon og kraftledningen til den tidligere bygrense.

4.Vålerengen menighet gis følgende nye grense mot Østre Aker menighet:

Grensen føres frem til rundkjøringen i Strømsveien ved Østre Gravlund, derfra følges trikkelinjen (Oppsalbanen) frem til den nåværende grenselinje, følger denne langs trikkelinjen til det punkt hvor den nåværende grenselinje bøyer av rett sørover og føres videre i rett linje sørover gjennom grønnbeltet til den støter opp til grensen for Manglerud menighet.

5.Området nord for en rett linje trukket fra Kapteinsmyra østover til Alunsjøen - herunder bl.a. Solemskogen - legges til Grefsen menighet, jfr. I, post 1.

III. - - -

IV. - - -

V.

Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å treffe avgjerd om mindre grensereguleringer som måtte finnes ønskelige ved gjennomføringen av den ovenfor nevnte omregulering av menigheter i Oslo.