Forskrift om sammenslåing av Tonstad, Øvre Sirdal, Bakke og Sirdal kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1959-04-03-1
PublisertI 1959 s 557 II 1959 s 76
Ikrafttredelse03.04.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forTonstad, Øvre Sirdal, Bakke og Sirdal kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Tonstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3. april 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov nr. 6 av 12. desember 1958 om sammenslutning av Tonstad og Øvre Sirdal herredskommuner til en herredskommune og om overføring av et område av Bakke herredskommune til denne kommune blir bestemt:

1.Den ved lov nr. 6 av 12. desember 1958 vedtatte sammenslutning av Tonstad og Øvre Sirdal herredskommuner til en herredskommune og overføring av en del av Bakke herredskommune til denne kommunen gjennomføres fra 1. januar 1960.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Sirdal.
3.Kommunestyret i den nye Sirdal kommune i valgperioden 1. januar 1960 - 31. desember 1963 skal ha 19 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1959. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegiing, forhåndsstemmegiing og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført.

Manntallet føres for hele den nye kommunen av lensmannen i Sirdal. Valgstyret, jfr. fjerde ledd, fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer i Tonstad, Øvre Sirdal og Bakke kommuner som bor på den nye kommunes område og manntallsføreren, jfr. 2. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Tonstad.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 1 måneds varsel. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Vest-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1960 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Tonstad, Øvre Sirdal og Bakke kommuner.
6.For Tonstad og for Øvre Sirdal kommuner skal det vedtas halvårige budsjetter for tiden 1. juli - 31 desember 1959.

For den nye Sirdal kommune skal det vedtas et halvårig budsjett for tiden 1. januar - 30 juni 1960. Dette budsjett vedtas av det nyvalgte kommunestyret, jfr. punktene 3 og 5.

For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.Personer som 1. november 1959 har bopel på det område som går inn under den nye Sirdal kommune, anses ved likningen for inntektsåret 1960 med hensyn til skatteplikt som bosatt i denne kommune.
8.De endelige skattesatser for inntektsåret 1959 skal for Tonstad og Øvre Sirdal kommuner fastsettes av kommunestyret i den nye Sirdal kommune.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Tonstad, Øvre Sirdal og Bakke kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område av den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen forskutteres av Tonstad kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.