Forskrift om sammenslåing av Hornes og Evje kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1959-05-15-2
PublisertI 1959 s 663 II 1959 s 161
Ikrafttredelse15.05.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forHornes og Evje kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1958-12-12-3
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Hornes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov nr. 3 av 12. desember 1958 om sammenslutning av Hornnes og Evje herredskommuner til en herredskommune blir bestemt:

1.Den ved lov nr. 3 av 12. desember 1958 vedtatte sammenslutning av Hornes og Evje herredskommuner til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1960.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Evje og Hornnes.
3.Kommunestyret i den nye Evje og Hornnes kommune i valgperioden 1. januar 1960 - 31. desember 1963 skal ha 21 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1959. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegiing, forhåndsstemmegiing og klagerett regnes ved detted valg som om sammenslutningen alt er gjennomført. Forhåndsstemmer avgitt på parti eller partiliste i Evje eller Hornnes kommuner, anses ved dette valg som avgitt på vedkommende parti eller partiliste i den nye Evje og Hornnes kommune.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmannen i Evje og Hornnes. Valgstyret, jfr. fjerde ledd, fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Evje og Hornnes kommuner og manntallsføreren. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Hornnes.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 1 måneds varsel. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Aust-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1960 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Hornnes og Evje kommuner.
6.For Evje og Hornnes kommuner skal det vedtas halvårige budsjetter for tiden 1. juli - 31. desember 1959.

For den nye Evje og Hornnes kommune skal det vedtas et halvårig budsjett for tiden 1. januar - 30. juni 1960. Dette budsjett vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.Kommunestyret i den nye Evje og Hornnes kommune gis fullmakt til å bestemme om og i tilfelle med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye Evje og Hornnes kommune fra 1. januar 1960 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herreder ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Personer som 1. november 1959 har bopel i Evje eller Hornnes kommune, anses ved likningen for inntektsåret 1960 med hensyn til skatteplikt som bosatt i den nye Evje og Hornnes kommune.
9.De endelige skattesatser for Evje og Hornnes kommuner for inntektsåret 1959 skal for skattepliktige som etter lov av 21. november 1952 er undergitt forskottstrekk eller betaler forskottsskatt, fastsettes av kommunestyret i den nye Evje og Hornnes kommune.
10.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Evje og Hornnes kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.