Forskrift om sammenslåing av Åmli og Gjøvdal kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1959-05-15-3
PublisertI 1959 s 664 II 1959 s 161
Ikrafttredelse15.05.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmli og Gjøvdal kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Åmli m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov nr. 4 av 12. desember 1958 om sammenslutning av Åmli og Gjøvdal herredskommuner til èn herredskommune blir bestemt:

1.Den ved lov nr. 4 av 12. desember 1958 vedtatte sammenslutning av Åmli og Gjøvdal herredskommuner til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1960.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Åmli.
3.Kommunestyret i den nye Åmli kommune i valgperioden 1. januar 1960 - 31. desember 1963 skal ha 21 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1959. Når det gjelder stemmeret, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført. Forhåndsstemme avgitt på parti eller partiliste i Åmli eller Gjøvdal kommuner, anses ved dette valg som avgitt på vedkommende parti i den nye Åmli kommune.

Manntallet føres for hele den nye kommunen av lensmannen i Åmli og Gjøvdal. Valgstyret, jfr. fjerde ledd, fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Åmli og Gjøvdal kommuner og manntallsføreren, jfr. 2. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Åmli.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 1 måneds varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Aust-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1960 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarend fungerende organer i Åmli og Gjøvdal kommuner.
6.For Åmli og Gjøvdal kommuner skal det vedtas halvårige budsjetter for tiden 1. juli - 31. desember 1959.

For den nye Åmli kommune skal det vedtas et halvårig budsjett for tiden 1. januar - 30. juni 1960. Dette budsjettet vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.Personer som 1. november 1959 har bopel på det område som går inn under den nye Åmli kommune, anses ved likningen for inntektsåret 1960 med hensyn til skatteplikt som bosatt i denne kommune.
8.De endelige skattesatser for inntektsåret 1959 skal for skattepliktige, som etter lov av 21. november 1952 er undergitt forskuddstrekk eller betaler forskuddsskatt, fastsettes henholdsvis av Åmli og Gjøvdals nåværende kommunestyrer før utgangen av 1959.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Åmli og Gjøvdal kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område av den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen forskutteres av Åmli kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.