Forskrift om sammenslåing av Kragerø, Skåtøy og Sannidal kommuner, Telemark

DatoFOR-1959-05-22-1
PublisertI 1959 s 676 II 1959 s 167
Ikrafttredelse22.05.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forKragerø, Skåtøy og Sannidal kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Kragerø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 22. mai 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov nr. 5 av 12. desember 1958 om sammenslutning av Kragerø bykommune og Skåtøy og Sannidal herredskommuner til en herredskommune blir bestemt:

1.Den ved lov nr. 5 av 12. desember 1958 vedtatte sammenslutning av Kragerø bykommune og Skåtøy og Sannidal herredskommuner til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1960.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Kragerø.
3.Kommunestyret i den nye Kragerø kommune i valgperioden 1. januar 1960 - 31. desember 1963 sakl ha 53 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalget høsten 1959. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet stemmegiing, forhåndsstemmegiing og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen er gjennomført. Forhåndsstemmer avgitt på parti eller partiliste i Kragerø, Sannidal eller Skåtøy kommuner anses ved dette valg som angitt på vedkommende parti eller partiliste i den nye Kragerø kommune.

For den del av den nye kommunen som svarer til Kragerø kommune føres manntallet av den formannskapet i Kragerø bestemmer. For den del av den nye kommunen som svarer til Sannidal kommune føres manntallet av den formannskapet i Sannidal med fylkesmannens samtykke bestemmer. For den del av den nye kommunen som svarer til Skåtøy kommune føres manntallet av lensmannen i Sannidal og Skåtøy. Valgstyret, jfr. fjerde ledd, fungerer som manntallsnemd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Kragerø, Sannidal og Skåtøy kommune og de tre manntallførerne, jfr. annet ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Kragerø.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 1 måneds varsel. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Telemark kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som det er mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1960 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Kragerø, Sannidal og Skåtøy kommuner.
6.For Kragerø, Sannidal og Skåtøy kommuner skal det vedtas halvårige budsjetter for tiden 1. juli - 31. desember 1959.

For den nye Kragerø kommune skal det vedtas et halvårig budsjett for tiden 1. januar - 30. juni 1960. Dette budsjett vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.Kommunestyret i den nye Kragerø kommune gis fullmakt til å bestemme om og i tilfelle med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye Kragerø kommune fra 1. januar 1960 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herreder ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn 0,50 pr. skyldmark.
8.Personer som 1. november 1959 har bopel på det område som går inn under den nye Kragerø kommune, anses ved likningen for inntektsåret 1960 med hensyn til skatteplikt som bosatt i denne kommune.
9.De endelige skattesatser for inntektsåret 1959 skal for skattepliktige, som etter lov av 21. november 1952 er undergitt forskuddstrekk eller betaler forskuddsskatt fastsettes henholdsvis av Kragerø, Sannidal og Skåtøy kommunestyrer før utgangen av 1959.
10.De alminnelige vedtekter og forskrifter som gjeldene i Kragerø, Sannidal og Skåtøy kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område av den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
11.Håndverksloven av 25. juli 1913 nr. 11 og lærlingloven av 14. juli 1950 nr. 5 skal fortsatt gjelde for det område innen den nye kommunen som svarer til den tidligere Kragerø bykommune, inntil annen bestemmelse blir truffet.
12.Den nye Kragerø kommune tilpliktes å holde sognepresten i Kragerø med bolig inntil videre - dog ikke utover den tid den nåværende sogneprest blir i embetet.
13.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen forskutteres av Kragerø kommune.
14.Denne resolusjon trer i kraft straks.