Forskrift om sammenslåing Tvedestrand, Holt og Dypvåg kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1959-05-28-2
PublisertI 1959 s 719 II 1959 s 202
Ikrafttredelse28.05.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forTvedestrand, Holt og Dypvåg kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Tvedestrand m.fl.

Fastsatt ved kgl.res av 28. mai 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov nr. 2 av 12. desember 1958 om sammenslutning av Tvedestrand bykommune og Holt og Dypvåg herredskommuner til èn herredskommune blir bestemt:

1.Den ved lov nr. 2 av 12. desember 1958 vedtatte sammenslutning av Tvedestrand bykommune og Holt og Dypvåg herredskommuner til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1960.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Tvedestrand.
3.Kommunestyret i det nye Tvedestrand kommune skal i valgperioden 1. januar 1960 - 31. desember 1963 ha 37 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1959. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegiving, forhåndsstemmegiving og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført. Forhåndsstemmer avgitt på parti eller partiliste i Tvedestrand, Holt eller Dypvåg kommuner anses ved dette valg som avgitt på vedkommende parti eller partiliste i den nye Tvedestrand kommune.

For det område av den nye kommune som svarer til Holt og Tvedestrand kommuner føres manntallet av lensmannen i Holt. For den resterende del av kommunen føres manntallet av lensmannen i Dypvåg. Valgstyret, jfr. fjerde ledd, fungerer som manntallsnemd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgslovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Tvedestrand, Holt og Dypvåg og manntallsførerne. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Tvedestrand.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 1 måneds varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Aust-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1960 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Tvedestrand, Holt og Dypvåg kommuner.
6.For Tvedestrand, Holt og Dypvåg kommuner skal det vedtas halvårige budsjetter for tiden 1. juli - 31. desember 1959.

For den nye Tvedestrand kommune skal det vedtas et halvårig budsjett for tiden 1. januar - 30. juni 1960. Dette budsjett vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr, punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

For den del av den nye kommune som svarer til Tvedestrand bykommune yter fylkeskommunen i tidsrommet 1. januar - 30. juni 1960 ikke de refusjoner og tilskudd som etter lovgivningen ellers skal ytes av fylkeskommunen.

Ved fordeling av fylkesskatten i Aust-Agder fylkeskommune i terminen 1959-60 tas ikke hensyn til at Tvedestrand bykommune fra 1. januar 1960 overgår til en del av en herredskommune.

7.Kommunestyret i den nye Tvedestrand kommune gis fullmakt til å bestemme om og i tilfelle med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1960 uten hensyn til skattelovens bestemmelser om at eiendomsskatt til herreder ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn 0,50 pr. skyldmark.
8.Personer som 1. november 1959 har bopel på det område som går inn under den nye Tvedestrand kommune, anses ved likningen for inntektsåret 1960 med hensyn til skatteplikt som bosatt i denne kommune.
9.De endelige skattesatser for inntektsåret 1959 skal for skattepliktige, som etter lov av 21. november 1952 er undergitt forskuddstrekk eller betaler forskuddsskatt fastsettes henholdsvis av Tvedestrand, Holt og Dypvågs nåværende kommunestyrer før utgangen av 1959.
10.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldene i Tvedestrand, Holt og Dypvåg kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område av den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
11.Håndverksloven av 25. juli 1913 nr. 11 og lærlingloven av 14. juli 1950 nr. 5 skal fortsatt gjelde for Tvedestrandsområdet av den nye kommunen inntil annen bestemmelse blir truffet.
12.Den nye Tvedestrand kommune tilpliktes å holde sognepresten i Tvedestrand med bolig inntil videre - dog ikke utover den tid den nåværende sogneprest blir i embetet.
13.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen forskutteres av Tvedestrand kommune.
14.Denne resolusjon trer i kraft straks.