Forskrift om sammenslåing av Brattvær, Hopen og Edøy kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1959-06-19-1
PublisertI 1959 s 839 II 1959 s 291
Ikrafttredelse19.06.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrattvær, Hopen og Edøy kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Brattvær m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 19. juni 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

1.Fra 1. januar 1960 sluttes herredskommunene Edøy, Brattvær og Hopen i Møre og Romsdal fylke sammen til èn herredskommune.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Smøla.
3.Kommunestyret i den nye Smøla kommune i valgperioden 1. januar 1969 - 31. desember 1963 skal ha 27 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1959. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet stemmegiing, forhåndsstemmegiing og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført. Forhåndsstemmer avgitt på parti eller partiliste i Edøy, Brattvær eller Hopen kommuner anses ved dette valg som avgitt på vedkommende parti eller partiliste i den nye Smøla kommune.

Manntallet føres av lensmannen i Edøy. Valgstyret jfr. fjerde ledd, fungerer som manntallsnemd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Edøy, Brattvær og Hopen og manntallsføreren, jfr. annet ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Hopen.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 1 måneds varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Møre og Romsdal kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1960 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende kommunale organer i Edøy, Brattvær og Hopen.
6.For Edøy, Brattvær og Hopen kommuner skal det vedtas halvårige budsjetter for tiden 1. juli - 31. desember 1959.

For den nye Smøla kommune skal det vedtas et halvårig budsjett for tiden 1. januar - 30. juni 1960. Dette budsjett vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.Kommunestyret i den nye Smøla kommune får fullmakt til å bestemme om og i tilfelle med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1960, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herreder ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn 0,50 pr. skyldmark.
8.Personer som 1. november 1959 har bopel på det område som går inn under den nye Smøla kommune, ansees ved likningen for inntektsåret 1960 med hensyn til skatteplikt som bosatt i denne kommune.
9.De endelige skattesatser for inntektsåret 1959 skal for skattepliktige, som etter lov av 21. november 1952 er undergitt forskuddstrekk eller betaler forskuddsskatt, fastsettes av henholdsvis Edøy, Brattvær og Hopens nåværende kommunestyrer før utgangen av 1959.
10.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldene i Edøy, Brattvær og Hopen kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område av den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
11.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den av kommunene som har kostnaden. Felles kostnader i forbindelse med sammenslutningen forskutteres av Hopen kommune.
12.Denne resolusjon trer i kraft straks.