Forskrift om sammenslåing av Sunndal, Øksedal og Ålvundeid kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1959-06-19-2
PublisertI 1959 s 841 II 1959 s 291
Ikrafttredelse19.06.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forSunndal, Øksedal og Ålvundeid kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Sunndal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 19. juni 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

1.Fra 1. januar 1960 sluttes herredskommunene Øksendal, Ålvundeid og Sunndal i Møre og Romsdal fylke sammen til èn herredskommune.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Sunndal.
3.Kommunestyret i den nye Sunndal kommune i valgperioden 1. januar 1960 - 31. desember 1963 skal ha 37 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1959. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegiing, forhåndstemmegiing og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført. Forhåndsstemmer avgitt på parti eller partiliste i Øksendal, Ålvindeid eller Sunndal kommuner anses ved dette valg som avgitt på vedkommende parti eller partiliste i den nye Sunndal kommune.

Manntallet føres av lensmannen i Sunndal og Øksendal. Valgstyret, jfr. fjerde ledd, fungerer som manntallsnemd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Øksdal, Ålvundeid og Sunndal og manntallsføreren, jfr. annet ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Sunndal.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 1 måneds varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Møre og Romsdal kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1960 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende kommunale organer i Økensdal, Ålvundeid og Sunndal.
6.For Øksendal, Ålvundeid og Sunndal kommuner skal det vedtas halvårige budsjetter for tiden 1. juli - 31. desember 1959.

For den nye Sunndal kommune skal det vedtas et halvårig budsjett for tiden 1. januar - 30. juni 1960. Dette budsjett vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.Kommunestyret i den nye Sunndal kommune får fullmakt til å bestemme at det skal utskrives eiendomsskatt i hele den nye kommunen fra 1. januar 1960. Eiendomsskatten må ikke for tiden 1. januar - 30 juni 1960 settes høyere enn kr. 2,50 pr skyldmark.
8.Personer som 1. november 1959 har bopel på det område som går inn under den nye Sunndal kommune, anses ved likningen for inntektsåret 1960 med hensyn til skatteplikt som bosatt i denne kommune.
9.De endelige skattesatser for inntektsåret 1959 skal for skattepliktige, som etter lov av 21. november 1952 er undergitt forskuddstrekk eller betaler forskuddsskatt, fastsettes av henholdsvis Øksendal, Ålvundeid og Sunndal kommunestyrer før utgangen av 1959.
10.De alminnelige vedtekekter og forskrifter som er gjeldene i Øksendal, Ålvundeid og Sunndal kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område av den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
11.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen forskutteres av Sunndal kommune.
12.Denne resolusjon trer i kraft straks.