Forskrift om utskildelse av menighet, Fridalen menighet, Landås menighet, Stellebakken, Bergen, Hordaland.

DatoFOR-1959-10-23-1
PublisertII 1959 s 451
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFridalen menighet, Fridalen prestegjeld, Landås menighet, Landås prestegjeld, Stellebakken, Stellebakken prestegjeld, Bergen prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av Fridalen menighet m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 23. oktober 1959. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Fridalen menighet i Bergen delt ved at det skilles ut to nye, selvstendige menigheter under navn av Landås menighet og Slettebakken menighet.

Grensene for de nye menigheter fastsettes slik:

Landås menighet grenser i nord mot Årstad menighet. Mot vest følger grensen mot Fridalen menighet en linje trukket fra krysset Haukelandsveien - Idrettsveien, gjennom Haukelandsveien og Natlandsveien til nr. 45, herfra gjennom Fiolveien til Landåsveien nr. 51, videre mot Slettebakken følges en rett linje trukket i østlig retning til Landåsveien nr. 74 og derfra Natlandsveien sørover til bygrensen mot Fana herred.

Slettebakken menighet grenser i øst mot Landås menighet, i sør og vest mot Fana herred etter bygrensen. I nord mot Fridalen menighet dannes grensen av en linje trukket fra Landåsveien nr. 51 gjennom Fageråsveien til bygrensen.

II.
III.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å treffe avgjerd om mindre grensereguleringer som måtte finnes ønskelige ved gjennomføringen av menighetsdelingen.