Forskrift om sammenslåing av Eidsberg og Mysen kommuner, Østfold.

DatoFOR-1960-06-17-8
PublisertI 1960 s 483 II 1960 s 417
Ikrafttredelse17.06.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsberg og Mysen kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om nye Eidsberg kommune

Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 1960. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 22. april 1960 vedtatte sammenslutning av Eidsberg og Mysen herredskommuner i Østfold fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1961.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Eidsberg.
3.Kommunestyret i den nye Eidsberg kommune i perioden 1. januar 1961 - 31. desember 1963 skal ha 35 medlemmer.

Valgting holdes 3. oktober 1960. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegiving, forhåndsstemmegiving og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmannen i Eidsberg og Mysen. Valgstyret, jfr. femte ledd, fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Eidsberg og Mysen kommuner og manntallsføreren, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Eidsberg.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Østfold kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1961 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Eidsberg og Mysen.
6.Budsjettet for den nye Eidsberg kommune for 1961 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Eidsberg kommune gis fullmakt til å bestemme om og i tilfelle med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye Eidsberg kommune fra 1. januar 1961 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Personer som 1. november 1960 har bopel på det område som går inn under den nye Eidsberg kommune, anses ved likningen for inntektsåret 1961 med hensyn til skatteplikt som bosatt i den nye Eidsberg kommune.
9.De endelige skattesatser for Eidsberg og Mysen kommuner for inntektsåret 1960 skal for skattepliktige som etter lov av 21. november 1952 er undergitt forskottstrekk eller betaler forskottsskatt, fastsettes av kommunestyret i den nye Eidsberg kommune.
10.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. § 77, foretas henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsføreren. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963. De avgjørelser som domstollovens § 74 handler om, treffes av en nemnd bestående av manntallsføreren og minst fire personer som velges av og blant formennene.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Eidsberg og Mysen kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

11.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen forskutteres av Eidsberg kommune.
12.Denne resolusjon trer i kraft straks.