Forskrift om sammenslåing av Gran og Brandbu kommuner, Oppland.

DatoFOR-1961-04-28-3
PublisertI 1961 s 342 II 1961 s 186
Ikrafttredelse28.04.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forGran og Brandbu kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Gran m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 6. januar 1961 vedtatte overføring av Furulund krets av Gran kommune i Oppland fylke til Jevnaker kommune i samme fylke og sammenslutningg av Gran og Brandbu kommuner i samme fylke til èn herredskommune gjennmføres fra 1. januar 1962.
2.Navnet på den nye kommunen som opprettes ved sammenslutningen av Gran og Brandbu kommuner fastsettes til Gran.
3.Kommunestyret i den nye Gran kommune i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 skal ha 39 medlemmer.

Valgting holdes lørdag 23. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Gran og Brandbu kommuner, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Gran og Brandbu kommuner og manntallsførerene, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Brandbu.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Oppland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Gran kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Gran og Brandbu.
6.Budsjettet for den nye Gran kommune for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyrene i Jevnaker og den nye Gran kommune gis fullmnakt til å bestemme om og i tilfelle med hvilke beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt henholdsvis i Jevnaker og den nye Gran kommune fra 1. januar 1962, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. § 77, kan foretas i den nye Gran kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntalssførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963. De avgjørelser som domstollovens § 74 handler om, treffes av en nemnd bestående av manntallsførerne og minst fire personer som velges av og blant formennene.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av overføringen, og sammenslutningen dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen av Gran og Brandbu foskutteres av Brandbu kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.