Forskrift om sammenslåing av Drøbak og Frogn kommuner, Akershus.

DatoFOR-1961-05-12-1
PublisertI 1961 s 391 II 1961 s 214
Ikrafttredelse12.05.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrøbak og Frogn kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Drøbak og Frogn

Fastsatt ved kgl.res. 12. mai 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 20. januar 1961 vedtatte sammenslutning av Drøbak bykommune og Frogn herredskommune i Akershus fylke til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Frogn.
3.Kommunestyret i den nye Frogn kommune skal i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 ha 31 medlemmer.

Valgting holdes mandag den 25. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegiving og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

For den del av den nye kommunen som svarer til Drøbak kommune føres manntallet av den som formannskapet i Drøbak bestemmer. For den del av den nye kommunen som svarer til Frogn kommune føres manntallet av lensmannen i Frogn. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Drøbak og Frogn kommuner og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Drøbak.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Oslo og Akershus kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Frogn kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Drøbak og Frogn kommuner.
6.Budsjettet for den nye Frogn kommune for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5 ovenfor. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Håndverksloven av 25. juli 1913 og lærlingeloven av 14. juli 1950 skal fortsatt gjelde for det område innen den nye kommune som svarer til den tidligere Drøbak bykommune inntil annen bestemmelse blir truffet.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Drøbak og Frogn kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye Frogn kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye Frogn kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963. De avgjørelser som domstollovens § 74 handler om, treffes av en nemnd bestående av manntallsførerne og minst fire personer som velges av og blant formennene.
10.De kostnader som påløper i samband med gjennomføringen og sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Drøbak kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.