Forskrift om sammenslåing av Østre- og Vestre Gausdal kommuner, Oppland.

DatoFOR-1961-05-24-4
PublisertI 1961 s 448 II 1961 s 257
Ikrafttredelse24.05.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Gausdal og Vestre Gausdal kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Gausdal

Fastsatt ved kgl.res. 24. mai 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 6. januar 1961 vedtatte sammenslutning av Østre Gausdal og Vestre Gausdal kommuner i Oppland fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Gausdal.
3.Kommunestyret i den nye Gausdal kommune i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 skal ha 33 medlemmer.

Valgting holdes lørdag 30. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Østre Gausdal og Vestre Gausdal, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Østre Gausdal og Vestre Gausdal kommuner og manntallsførerene, jfr. tredje ledd. Det kalles førdte gang sammen av ordføreren i Østre Gausdal.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Oppland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Østre Gausdal og Vestre Gausdal kommuner.
6.Budsjettet for den nye Gausdal kommune for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye Gausdal kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963. De avgjørelser som domstollovens § 74 handler om, treffes av en nemnd bestående av manntallsførerne og minst fire personer som velges av og blant formennene.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Østre Gausdal og Vestre Gausdal kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye Gausdal kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen forskutteres av Østre Gausdal kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.