Forskrift om sammenslåing av Levanger, Skogn, Frol og Åsen kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1961-06-09-10
PublisertI 1961 s 515 II 1961 s 307
Ikrafttredelse09.06.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger, Skogn, Frol og Åsen kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Skogn m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 17. februar 1961 vedtatte sammenslutning av Levanger bykommune og Skogn, Frol og Åsen herredskommuner i Nord-Trøndelag fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Kommunestyret i den nye kommune i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 skal ha 53 medlemmer.

Valgting holdes mandag den 25. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Levanger og Skogn og Åsen, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Levanger, Skogn, Frol og Åsen kommuner og manntallsførerne, jfr, tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Skogn.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst to måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

3.Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Levanger, Skogn, Frol og Åsen kommuner.
5.Budsjettet for den nye kommune for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.Kommunestyret i den nye kommune gis fullmakt til å bestemme om med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1962 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
7.For det område innen den nye kommune som svarer til den tidligere Levanger bykommune skal, inntil annen bestemmelse blir truffet, følgende lovbestemmelser fortsatt gjelde:
a.Håndverksloven av 25. juli 1913.
b.Lærlingeloven av 14. juli 1950 - likevel ikke for så vidt gjelder handel- og kontorarbeid.
c.Annen del av brannloven av 19. november 1954.

De bestemmelser i ildsfarlighetsloven av 3. mai 1871 som gjelder spesielt for kjøpsteder med tilgrensende deler av landets grunn, skal fortsatt gjelde i den nye kommunen for de områder hvor de er gjeldende i dag inntil noe annet blir bestemt.

8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Levanger, Skogn, Frol og Åsen kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Samferdselsdepartementet får fullmakt til å foreta klassifisering av de gater i Levanger by som ved sammenslutningen går over til å bli offentlige eller private veger i veglovens forstand.
10.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963. De avgjørelser som domstollovens § 74 handler om, treffes av en nemnd bestående av manntallsførerne og minst fire personer som velges av og blant formennene.
11.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen forskutteres av Skogn kommune.
12.Denne resolusjon trer i kraft straks.