Forskrift om sammenslåing av Stjørdal, Lånke, Skatval og Hegra kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1961-06-09-9
PublisertI 1961 s 517 II 1961 s 307
Ikrafttredelse09.06.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forStjørdal, Lånke, Skatval og Hegra kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Stjørdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 3. mars 1961 vedtatte sammenslutning av Stjørdal, Lånke, Skatval og Hegra kommuner i Nord-Trøndelag fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Stjørdal.
3.Kommunestyret i den nye Stjørdal kommune i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 skal ha 53 medlemmer.

Valgting holdes mandag 25. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Øvre Stjørdal og Nedre Stjørdal, hver for sitt distrikt eller del av distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Stjørdal, Lånke, Skatval og Hegra og manntallsførerene, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Stjørdal.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Stjørdal kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Stjørdal, Lånke, Skatval og Hegra.
6.Budsjettet for den nye Stjørdal kommune for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Stjørdal kommune gis fullmakt til å bestemme om og i tilfelle med hvilke beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1962 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye Stjørdal kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963. De avgjørelser som domstollovens § 74 handler om, treffes av en nemnd bestående av manntallsførerne og minst fire personer som velges av og blant formennene.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Stjørdal, Lånke, Skatval og Hegrs kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye Stjørdal kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den av kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnadene i forbindelse med sammenslutningen av Stjørdal, Lånke, Skatval og Hegra forskutteres av Stjørdal kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.