Forskrift om sammenslåing av Austre Moland, Stokken, Flosta og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1961-06-16-11
PublisertI 1961 s 587 II 1961 s 374
Ikrafttredelse16.06.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustre Moland, Stokken, Flosta og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Stokken m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjom av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 21. april 1961 vedtatte sammenslutning av Austre Moland, Stokken og Flosta kommuner i Aust-Agder fylke til en herredskommune og overføring av Strengereid krets i Tvedestrand kommune i samme fylke til denne enhet gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Kommunestyret i den nye kommune som opprettes ved sammenslutningen av Austre Moland, Stokken og Flosta kommuner og Strengereid krets av Tvedestreand kommune skal i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 ha 37 medlemmer.

Valgting holdes mandag 25. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Austre Moland, Dypvåg og Holt, hver for sitt distrikt eller del av distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Austre Moland, Stokken og Flosta og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Stokken.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

3.Fylkesmannen i Aust-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye kommunen inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Austre Moland, Stokken, Flosta og Tvedestrand.
5.Budsjettet for den nye kommunen for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 2 og 4. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.Kommunestyret i den nye kommunen gis fullmakt til å bestemme med hvilke beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt iden nye kommune fra 1. januar 1962 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
7.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommunen henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Austre Moland, Stokken, Flosta og Strengereid krets i Tvedestrand kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen og overføringen dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen av Austre Moland, Stokken og Flosta kommuner og overføringen av Strengereid krets i Tvedestrand kommune til denne enhet forskutteres av Stokken kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.