Forskrift om sammenslåing av Eide og Landvik kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1961-06-16-12
PublisertI 1961 s 586 II 1961 s 374
Ikrafttredelse16.06.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forEide og Landvik kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Eide m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 27. januar 1961 vedtatte sammenslutning av Eide og Landvik kommuner i Aust-Agder fylke til en herredskommune og overføring av eiendommen Salvestjønn i Øyestad kommune til denne kommune, samt overføring av Gitmarkgårdene i Eide til en kommunal enhet som består av Vestre Moland m.fl. kommuner i samme fylke, gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Kommunestyret i den nye kommune i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 skal ha 21 medlemmer.

Valgtinget holdes mandag 25. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Landvik og Fjære og Vestre Moland og Eide, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Eide og Landvik og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Landvik.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

3.Fylkesmannen i Aust-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Eide og Landvik.
5.Budsjettet for den nye kommune for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 2 og 4. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskapet og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Eide og Landvik kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av overføringene og sammenslutningen dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen av Eide og Landvik forskutteres av Landvik kommune
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.