Forskrift om sammenslåing av Vefsn, Drevja, Mosjøen og Elsfjord kommuner, Nordland.

DatoFOR-1961-06-16-13
PublisertI 1961 s 585 II 1961 s 374
Ikrafttredelse16.06.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn, Drevja, Mosjøen og Elsfjord kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Vefsn m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjom av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 24. mai 1961 vedtatte sammenslutning av Mosjøen bykommune og Vefsn, Drevja og Elsfjord herredskommuner i Nordland fylke til én herreskommune gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Vefsn.
3.Kommunestyret i den nye Vefsn kommune skal i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 ha 53 medlemmer.

Valgting holdes mandag den 25. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført.

Manntallet til det ekstraordinære kommunevalget føres i de enkelte kommuner av den som vedkommende formannskap med fylkesmannens samtykke bestemmer. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Mosjøen, Vefsn, Drevja og Elsfjord kommuner og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Mosjøen.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Vefsn kommune sammen til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Mosjøen, Vefsn, Drevja og Elsfjord kommuner.
6.Budsjettet for den nye Vefsn kommune for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. pkt. 3 og pkt. 5 ovenfor. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Vefsn kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1962 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Håndverksloven av 25. juli 1913, lærlingeloven av 14. juli 1950, ildsfarlighetsloven av 3. mai 1871 og brannloven av 19. november 1954 skal inntil annen bestemmelse blir truffet fortsatt gjelde innenfor de områder av den nye kommune der de gjelder i dag.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Mosjøen, Vefsn, Drevja og Elsfjord kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Vefsn kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
10.Den nye Vefsn kommune skal i sin helhet tilligge Alstahaug sorenskriverembete og Vefsn tinglag og loddtrekningskrets.
11.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye Vefsn kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De avgjørelser som domstollovens § 74 handler om , treffes av en nemnd bestående av manntallsførerne og minst fire personer som velges av og blant formennene.
12.De kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Mosjøen kommune.
13.Denne resolusjon trer i kraft straks.