Forskrift om sammenslåing av Sørum og Blaker kommuner, Akershus.

DatoFOR-1961-06-16-14
PublisertI 1961 s 583 II 1961 s 374
Ikrafttredelse16.01.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum og Blaker kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Sørum m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 17. mars 1961 vedtatte sammenslutning av Sørum og Blaker kommuner i Akershus fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Sørum.
3.Kommunestyret i den nye Sørum kommune skal i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 ha 33 medlemmer.

Valgtinget holdes mandag den 25. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegiving, forhåndsstemmegiving og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

For den del av den nye kommunen som svarer til Sørum kommune føres manntallet av lensmannen i Sørum. For den delen av den nye kommunen som svarer til Blaker kommune føres manntallet av lensmannen i Aurskog og Blaker. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, se femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Sørum og Blaker og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Sørum.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Oslo og Akershus kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Sørum kommune inn til konstituerede møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Sørum og Blaker kommuner.
6.Budsjettet for den nye Sørum kommune for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5 ovenfor. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Sørum kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i kommunen fra 1. januar 1962 uten hensyn til landsskattelovens bestemmelse om at eiendomsskatten til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Sørum og Blaker kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område inntil nye alminnelige vedtekter for den nye Sørum kommune trer ikraft.
9.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye Sørum kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963. De avgjørelser som domstollovens § 74 handler om, treffes av en nemnd bestående av manntallsførerne og minst fire personer som velges av og blant formennene.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Sørum kommune.
11.Denne resolusjon trer ikraft straks.