Forskrift om endring i kommuneinndeling, Nesnsa, Dønnes, Nordvik og Herøy kommuner, Nordland.

DatoFOR-1961-06-30-10
PublisertI 1961 s 667 II 1961 s 396
Ikrafttredelse30.06.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesna, Dønnes, Nordvik og Herøy kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Nesna m.fl.

Fastsatt ved kgl.res.30. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Følgende ved kgl.res av 9. juni 1961 vedtatte endringer i kommuneinndelingen i Nordland fylke gjennomføres fra 1. januar 1962:
1)overføringen av Dønnes kommunes del av øya Tomma til Nesna kommune,
2)sammenslutningen av resten av Dønnes kommune og Nordvik kommune til en herredskommune, og
3)overføringen av Nesna kommunes del av øya Løkta og Herøy kommunes del av øya Dønna til den nye herredskommune.
2.Kommunestyret i den nye herredskommune som dannes ved sammenslutningen av Dønnes og Nordvik kommuner og overføringene fra Nesna og Herøy kommuner, skal i perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963 ha 21 medlemmer.

Valgting holdes mandag den 25. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen og overføringene alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmennene i Nesna og Herøy, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunes område og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Dønnes.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Dønnes og Nordvik kommuner.
5.Budsjettet for den nye kommunen for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 2 og 4 ovenfor. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Dønnes, Nordvik, Nesna og Herøy kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommune er gitt.
7.Den nye kommune skal tilligge Alstahaug domssogn og Alstahaug tinglag og loddtrekningskrets.
8.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye kommunen av det nyvalgte kommunestyre og manntallsførerne. De personer som velges skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
9.Kommunestyrene i den nye kommune og i Nesna kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilke beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt henholdsvis i den nye kommune og i den utvidede Nesna kommune for året 1962, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen av Dønnes og Nordvik kommuner og grensereguleringene dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader som påløper i forbindelse med sammenslutningen forskutteres av Dønnes kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.