Forskrift om sammenslåing av Lødingen og Balangen kommuner, Nordland.

DatoFOR-1961-06-30-9
PublisertI 1961 s 667 II 1961 s 395
Ikrafttredelse30.06.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forLødingen og Balangen kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Lødingen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res 30. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 24. mai 1961 vedtatte overføring av området øst for Ofotfjorden (Edfjord-området og Barøy) i Lødingen kommune i Nordland fylke til Ballangen kommune i samme fylke gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.I den utvidede Ballangen kommune holdes ekstraordinært valg på kommunestyre for perioden 1. januar 1962 - 31. desember 1963. Valgting holdes 2. oktober 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om overføring alt var gjennomført.

Manntallet føres for Edfjord-området og Barøy av lensmannen i Lødingen og Tjeldsund mens manntallet i kommunen for øvrig føres av lensmannen i Evenes.

Ved det ekstraordinære valg nyttes Ballangen kommunes valgorganer, dog slik at manntallsføreren for det område som skal overtas, tiltrer Ballangen valgstyre.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.De nyvalgte kommunale organer skal ved behandling av saker som gjelder den utvidede Ballangen kommune, allerede før 1. januar 1962 utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i kommunen.
4.Nytt valg av domsmenn (domstollovens § 75, jfr. 77) foretas så vel i Lødingen som i Ballangen kommune. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
5.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av overføringen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene.
6.Denne resolusjon trer i kraft straks.