Forskrift om sammenslåing av Nordre Land, Torpa og Fluberg kommuner, Oppland.

DatoFOR-1961-07-21-5
PublisertI 1961 s 696 II 1961 s 404
Ikrafttredelse21.07.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land, Torpa og Fluberg kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Nordre Land m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. juli 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av tidligere lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res av 9. mars 1961, jfr. Stortingsvedtak av 13.juni 1961, vedtatte sammenslutning av Nordre Land og Torpa kommuner og Tranlia krets og eiendommen «Store Røen» i Fluberg, alt i Oppland fylke, til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Nordre Land.
3.Kommunestyret i den nye Nordre Land kommune i perioden 1.januar 1962 - 31. desember 1963 skal ha 31 medlemmer.

Valgting holdes lørdag 23. september 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Nordre Land og Søndre Land, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemd, jfr. femte ledd.

Utlegging av mantallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område og manntallsførerne, jmf. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Nordre Land.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 6 ukers varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Oppland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Nordre Land kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jmf. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forbedre og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Nordre Land, Torpa og Fluberg
6.Budsjettet for den nye Nordre Land kommune skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandlingen gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Nordre Land kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilke beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1962 uten hensyn til skattelovens bestemmelser om at eiendomsskatt til herredene ikke for noen år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn 0,50 pr. skyldmark.
8.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75 jmf. §§ 77 og 79 foretas i den nye Nordre Land kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerene. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Nordre Land, Torpa og Fluberg kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye Nordre Land kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
10.Kostnadene som påløper i samband med sammenslutningen dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen av Nordre Land og Torpa kommuner og Tranlia krets og eiendommen «Store Røen» i Fluberg forskutteres av Nordre Land kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.