Forskrift om sammenslåing av Lillestrøm og Skedsmo kommuner, Akershus.

DatoFOR-1961-07-21-6
PublisertI 1961 s 694 II 1961 s 404
Ikrafttredelse21.07.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillestrøm og Skedsmo kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Lillestrøm m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. juli 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 16. juni 1961, jfr. Stortingets vedtak av 13. juni 1961, vedtatte sammenslutning av Lillestrøm og Skedsmo kommuner i Akershus fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1962.
2.Den nye kommunens navn fastsettes til Skedsmo.
3.Kommunestyret i den nye Skedsmo kommune skal i perioden 1. Januar 1962 - 31. desember 1963 ha 57 medlemmer.

Valgting holdes mandag den 2. oktober 1961. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, styemmegivning, forhåndstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført.

For den del av den nye kommune som svarer til Lillestrøm kommune føres mantallet av den som formannskapet i Lillestrøm med fylkesmannens samtykke bestemmer. For den del som svarer til nåværende Skedsmo kommune føres mantallet av lensmannen i Skedsmo. Valgstyret fungerer som manntallsnemd.

Utlegging av manntallet etter kommunelovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Lillestrøm og Skedsmo og av manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Lillestrøm.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 1 måneds varsel.

Forslag til valgliste eller erklæring om at sådan vil bli fremsatt, må være kommet inn til formannen i valgstyret senest kl. 20 lørdag den 9. september 1961.

Forslag til valgliste fra dem som ved rettidig erklæring har forbeholdt seg adgangen til å innlevere forslag etter den ordinære frist, må være kommet inn til formannen i valgstyret senest kl 20 tirsdag den 12. september 1961.

Erklæringen om at forslag til valgliste kalles tilbake, må være kommet til formannen i valgstyret senest kl.20 torsdag den 14. september 1961.

Den frist en kandidat som står på et forslag har til å kreve seg strøket dersom han er medlem av et parti som er meldt overensstemmende med § 11 i stortingsvalgloven og forslaget ikke er fremmet av dette parti, settes til kl 20 fredag den 15. september 1961.

Valgstyret skal senest onsdag den 20. september 1961 i eller ved sitt lokale slå opp bekreftede avskrifter av de godkjente forslag som offisielle valglister, samt på annen høvelig måte bringe de godkjente forslag til offentlig kunnskap. Innen samme frist skal valgstyret sende tillittsmannen for hver liste avskrift av listen slik den er godkjent.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Oslo og Akershus kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jmf. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1962 i den utstrekning det er nødvendig for å forbedre og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Lillestrøm og Skedsmo kommuner.
6.Budsjettet for den nye Skedsmo kommune for 1962 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter i Lillestrøm og Skedsmo kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder innen den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommune er gitt.
8.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jmf. §§ 77 og 79, foretas i den nye Skedsmo kommune henholdsvis av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Lillestrøm kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.