Forskrift om kommunenavn, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-1962-03-16-8
PublisertI 1962 s 171 II 1962 s 104
Ikrafttredelse16.03.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 jfr. LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Orkdal

Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 17. november 1961 vedtatte sammenslutning av Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand kommuner i Sør-Trøndelag fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1963.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Orkdal.
3.Kommunestyret i den nye Orkdal kommune i perioden 1. januar 1963 - 31. desember 1963 skal ha 45 medlemmer.

Valgtinget holdes mandag 17. september 1962. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmannen i Orkdal. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand og manntallsføreren, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Orkdal.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyret i den nye Orkdal kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1963 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand.
6.Budsjettet for den nye Orkdal kommune for 1963 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre, jfr. punktene 3 og 5. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Orkdal kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilke beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1963 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye Orkdal kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsføreren. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye Orkdal kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
10.Kostnaden som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen av Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand forskutteres av Orkdal kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.