Forskrift om kommunenavn, Vestvågøy, Nordland

DatoFOR-1962-04-13-8
PublisertI 1962 s 278 II 1962 s 158
Ikrafttredelse13.04.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 jfr. LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Vestvågøy

Fastsatt ved kgl.res. 13. april 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 4. november 1961 vedtatte sammenslutning av Buksnes, Borge, Hol og Valberg kommuner i Nordland fylke til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1963.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Vestvågøy.
3.Kommunestyret i den nye Vestvågøy kommune skal i perioden 1. januar-31. desember 1963 ha 53 medlemmer.

Valgting holdes mandag den 17. september 1962. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Buksnes og Hol, lensmannen i Borge og lensmannen i Gimsøy og Valberg, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Buksnes, Borge, Hol og Valgberg kommuner og av manntallsførerne. Valgstyret kaller første gang sammen av ordføreren i Buksnes.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1963 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Buksnes, Borge, Hol og Valberg kommuner.
6.Budsjettet for den nye Vestvågøy kommune for 1963 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Vestvågøy kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilke beløp det innen skattelovens ramme skal utskrives eiendomsskatt i kommunen for terminen 1963 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Buksnes, Borge, Hol og Valberg kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommune kan tre ikraft.
9.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye Vestvågøy kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Buksnes kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.