Forskrift om sammenslåing av en del av Skjerstad kommune og Bodin kommune, Nordland.

DatoFOR-1962-05-09-7
PublisertI 1962 s 364 II 1962 s 191
Ikrafttredelse09.05.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodin kommune, Nordland
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 jfr. LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Bodin m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. mai 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 26. januar 1962 vedtatte overføring av Skjerstad kommunes områder på nordsiden av Skjerstadfjorden i Nordland fylke til Bodin kommune i samme fylke gjennomføres fra 1. januar 1963.
2.Bodin kommunestyre gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den utvidede Bodin kommune fra 1. januar 1963 uten hensyn til skattelovens bestemmelser om at eiendomsskatten til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
3.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av overføringen, dekkes av Bodin kommune.