Forskrift om sammenslåing av Hof og Åsnes kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1962-05-18-4
PublisertI 1962 s 381 II 1962 s 199
Ikrafttredelse18.05.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsnes og Hof kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 jfr. LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Åsnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. mai 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 16. februar 1962 vedtatte sammenslutning av Hof og Åsnes kommuner i Hedmark fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1963.
2.Kommunestyret i den nye kommune skal i perioden 1. januar-31. desember 1963 ha 41 medlemmer.

Valgting holdes mandag 17. september 1962. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Hof og av lensmannen i Åsnes, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Hof og Åsnes kommuner og av manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Åsnes.

Valgstyret kunngjør valgdagen med minst 2 måneders varsel. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Hedmark kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1963 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Hof og Åsnes kommuner.
5.Budsjettet for den nye kommunen for 1963 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Hof og Åsnes kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommune kan tre i kraft.
7.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Åsnes kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.