Forskrift om kommunenavn, Sortland kommune, Nordland.

DatoFOR-1962-06-22-3
PublisertI 1962 s 495 II 1962 s 259
Ikrafttredelse22.06.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 jfr. LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Sortland

Fastsatt ved kgl.res. 22. juni 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 8. desember 1961 vedtatte overføring av:
a)Hadsel kommunes områder i indre Eidsfjord og på Eidsfjordens vestside og av
b)Holmgrenda av Langenes kommune til Sortland kommune i Nordland fylke gjennomføres fra 1. januar 1963.

Kommunens navn skal fortsatt være Sortland.

2.I den utvidede Sortland kommune holdes ekstraordinært valg på kommunestyre for perioden 1. januar 1963-31. desember 1963. Kommunestyret skal ha 35 medlemmer.

Valgting holdes mandag den 17. september 1962. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om inndelingsendringen alt var gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Sortland, lensmannen i Hadsel og lensmannen i Øksnes og Langenes, hver for sitt distrikt av den utvidede Sortland kommune. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter § 5 i kommunevalgloven skjer på de steder som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor innenfor den utvidede Sortland kommune og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Sortland.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.De nyvalgte kommunale organer skal ved behandlingen av saker som gjelder den utvidede Sortland kommune, allerede før 1. januar 1963 utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i kommunen.

Budsjettet for 1963 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

4.Det foretas valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, for den utvidede Sortland kommune. De personer som velges skal gjøre tjeneste til utgangen av 1963.
5.For resten av inneværende valgperiode reduseres representantantallet i Hadsel kommunestyre fra 41 til 39 idet en distriktsliste for det område som skal overføres til Sortland blir urepresentert.

Kommunestyret må i god tid før neste kommunevalg ta standpunkt til det endelige representantantallet.

6.Kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av inndelingsendringen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene.
8.Denne resolusjon trer i kraft straks.