Forskrift om kommunenavn, Salangen kommune, Troms.

DatoFOR-1962-10-05-1
PublisertI 1962 s 730 II 1962 s 368
Ikrafttredelse05.10.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forSalangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 jfr. LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Salangen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. oktober 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 4. november 1961 vedtatte sammenslutning av Lavangen og Salangen kommuner i Troms fylke til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Salangen.
3.Kommunestyret i den nye Salangen kommune i valgperioden 1. januar 1964-31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført.

Manntallet føres av av lensmannen i Salangen. Valgstyret fungerer som manntallsnemd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av av formannskapsmedlemmene i Lavangen og Salangen kommuner og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Salangen.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tillegger de tilsvarende fungerende organer i Lavangen og Salangen kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Salangen kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilken sats det innen skattelovens ramme skal utskrives eiendomsskatt i hele den nye kommunen for 1964 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldene i Lavangen og Salangen kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommune kan tre i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Salangen kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.