Forskrift om kommunenavn, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1962-10-05-2
PublisertI 1962 s 729 II 1962 s 368
Ikrafttredelse05.10.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 jfr. LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Røros m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. oktober 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 23. mars 1962 vedtatte sammenslutning av Røros bergstad, Røros landsogn, Glåmos og Brekken kommuner i Sør-Trøndelag fylke til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Røros.
3.Kommunestyret i den nye Røros kommune skal i valgperioden 1. januar 1964-31. desember 1967 ha 27 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhånsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført. Manntallet føres av lensmannen i Røros. Valgstyret fungerer som manntallsnemd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapmedlemmene i Røros bergstad, Røros landsogn, Glåmos og Brekken kommuner og manntallsføreren. Ordføreren i Røros bergstad kaller valgstyret sammen første gang.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Røros bergstad, Røros landsogn, Glåmos og Brekken kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nye kommunestyre. For denne budsjettbehandlingen gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Røros kommune gis fullmakt til å bestemme at det innen skattelovens ramme skal utskrives eiendomsskatt i hele den nye kommunen for 1964 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldene i Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for kommunen kan tre i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Røros bergstad.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.