Forskrift om kommunenavn, Vestby kommune, Akershus.

DatoFOR-1962-11-23-6
PublisertI 1962 s 822 II 1962 s 471
Ikrafttredelse23.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Østfold
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 jfr. LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Vestby

Fastsatt ved kgl.res. av 23. november 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 3. februar 1961 vedtatte sammenslutning av Son bykommune og Vestby herredskommune i Akershus fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Vestby.
3.Kommunestyret i den nye Vestby kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 33 medlemmer.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den del av den nye kommunen som svarer til Vestby kommune, føres av lensmannen i Vestby. For den del av den nye kommunen som svarer til Son kommune, føres manntallet av den formannskapet i Son bestemmer. Vaglstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Son og Vestby og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Vestby.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Oslo og Akershus kaller det nyvalgte kommunestyret i den nye Vestby kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964, i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Son og Vestby.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Håndverksloven av 25. juli 1913 og lærlingeloven av 14. juli 1950, skal inntil annen bestemmelse blir truffet, fortsatt gjelde for det område av den nye kommune som svarer til den tidligere Son bykommune.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Son og Vestby kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye Vestby kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Samferdselsdepartementet får fullmakt til å klassifisere gatene (vegene) innenfor den tidligere Son bykommune som offentlige veger i den utstrekning dette anses hensiktsmessig.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Vestby kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.