Forskrift om kommunenavn, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1962-12-07-4
PublisertI 1962 s 858 II 1962 s 489
Ikrafttredelse07.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrøya kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Frøya

Fastsatt ved kgl.res. av 7. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den sammenslutning til én herredskommune av Sør-Frøya og Nord-Frøya kommuner i Sør-Trøndelag fylke som ble bestemt ved kgl.res. av 26. mai 1962, gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Frøya.
3.Kommunestyret i den nye Frøya kommune skal i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 ha 37 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Frøya. Som manntallsnemnd fungerer valgstyret.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Sør-Frøya og Nord-Frøya kommuner og manntallsføreren. Ordføreren i Nord-Frøya kaller valgstyret sammen første gang.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964, i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Sør-Frøya og Nord-Frøya kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som gjelder i Sør-Frøya og Nord-Frøya kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for kommunen kan tre i kraft.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Nord-Frøya kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.