Forskrift om kommunenavn, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1962-12-07-5
PublisertI 1962 s 857 II 1962 s 488
Ikrafttredelse07.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forHitra kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Hitra

Fastsatt ved kgl.res. av 7. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 9. mai 1962 vedtatte sammenslutning av Sandstad, Fillan, Hitra og Kvenvær kommuner i Sør-Trøndelag fylke til én herredskommune, gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes fastsettes til Hitra.
3.Kommunestyret i den nye Hitra kommune skal ha 37 medlemmer i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Ved dette valg regnes det som om sammenslutningen alt er gjennomført når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett.

Lensmennene i Hitra og Kvenvær og i Fillan og Sandstad fører manntallet. Som manntallsnemnd fungerer valgstyret.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Hitra, Fillan, Sandstad og Kvenvær og manntallsførerne. Valgstyret kalles sammen første gang av ordføreren i Fillan.

Så langt de passer gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

4.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.I den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, skal de nyvalgte kommunale organer før 1. januar 1964 utøve den myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Kvenvær, Fillan, Hitra og Sandstad kommuner.
6.Det nye kommunestyre skal vedta budsjettet for 1964 for den nye kommunen. De frister som er fastsatt i kommuneloven gjelder ikke for denne budsjettbehandling.
7.Kommunestyret i den nye Hitra kommune gis fullmakt til å bestemme at det for 1964 innen skattelovens ramme skal utskrives eiendomsskatt i hele den nye kommunen uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Hitra, Kvenvær, Fillan og Sandstad kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for kommunen kan tre i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Fillan kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.