Forskrift om sammenslåing av Tinn og Hovin kommuner, Telemark.

DatoFOR-1962-12-21-7
PublisertI 1963 s 46 II 1962 s 584
Ikrafttredelse21.12.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn og Hovin kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Tinn m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 29. juni 1962 vedtatte sammenslutning av Tinn og Hovin kommuner (unntatt Rusgrend) i Telemark fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Tinn.
3.Kommunestyret i den nye Tinn kommune i valgperioden 1. januar-31. desember 1967 skal ha 45 representanter. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Tinn og av lensmannen i Gransherad, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevlaglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Tinn.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Telemark kaller det nyvalgte kommunestyret inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Tinn og Hovin kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Tinn kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilken sats innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Tinn og Hovin kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter kan tre i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskotteres av Tinn kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.