Forskrift om sammenslåing av Bamble, Langesund og Stathelle kommuner, Telemark.

DatoFOR-1963-01-18-4
PublisertI 1963 116 II 1963 17
Ikrafttredelse18.01.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble, Langesund, Stathelle i Telemark fylke
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Bamble m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. januar 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en allminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 29. juni 1962 vedtatte sammenlutning av Bamble herredskommune og Langesund og Stathelle bykommuner i Telemark fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Bamble.
3.Kommunestyret i den nye Bamble kommune i valgperioden 1. januar 1964 - til 31. desember 1967 skal ha 45 representanter.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammensutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Bamble og av lensmannen i Langesund, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Bamble, Langesund og Stathelle og manntallsførerene, jfr. 3. ledd. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Bamble.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Telemark kaller det nyvalgte kommunestyret i den nye Bamble kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organ skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerede organer i Bamble, Langesund og Stathelle.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Bamble kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Håndverksloven av 25. juli 1913, lærlingeloven av 14. juli 1950, ildsfarlighetsloven av 3. mai 1871 og brannloven av 19. november 1954 skal inntil annen bestemmelse blir truffet, fortsatt gjelde innenfor de områder av den nye kommune der de gjelder i dag.
9.De allminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Bamble, Langesund og Stathelle kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Bamble kommune inntil nye allminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
10.Samferdselsdepartementet får fullmakt til å klassifisere gatene (vegene) innenfor de tidligere Langesund og Stathelle bykommuner som offentlige veger i den utstrekning dette ansees hensiktsmessig.
11.De kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Bamble kommune.
12.Denne resolusjon trer i kraft straks.