Forskrift om kirkebygg godkjent som småkirke, Strinda prestesokn, Strinda prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-01-25-1
PublisertII 1963 s 27
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrinda prestesokn, Strinda prestegjeld, Nidaros domprosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om kirkebygg som småkirke, Strinda

Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 1963. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Det meddeles tillatelse til:

1.At det av Tempe og Valene småkirkeforening oppførte kirkebygg ved Holtermannsveg i Strinda sokn i Strinda prestegjeld i Nidaros bispedømme godkjennes som småkirke for distriktet Tempe - Valene - Nardo - Nidarvoll. Dette distrikt organiseres som småkirkemenighet med grenser som nærmere fastsettes av Kirke- og undervisningsdepartementet.
2.At småkirkemenighetens prest etter bemyndigelse av soknepresten i Strinda forvalter sakramentene og utfører de øvrige kirkelige handlinger for befolkningen i nevnte distrikt og utfører prestetjeneste i den øvrige del av prestegjeldet etter biskopens nærmere bestemmelse.
3.Tillatelsen gis på vilkår av:
a)at gudstjenestene og de kirkelige handlinger forrettes etter Den norske kirkes tekstbok og alterbok,
b)at de regler som gjelder for kirkenes benyttelse utenfor de regelmessige gudstjenester og kirkelige handlinger får anvendelse på småkirken,
c)at presten tilsettes av Nidaros biskop med departementets godkjenning og at presten står under tilsyn av soknepresten i Strinda, prosten i Strinda prosti og Nidaros biskop,
d)at presten fører kirkebok og fødselsregister for det distriktet som er anvist ham, samt dagsregister over sine kirkelige forretninger og at han avgir innberetning og opplysninger vedkommende sitt menighetsdistrikt i likhet med det som påligger prester i Den norske kirkes tjeneste og dessuten hvert år tilstiller Nidaros biskop en innberetning om sin virksomhet.
4.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette tidspunktet for opprettelse av Tempe og Valene småkirkemenighet.